Warunki korzystania

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI (W MIEJSCU ZWANE NINIEJSZĄ „UMOWĄ”) PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z STRONY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z WITRYNY.


OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW

Żaden materiał z Witryny nie może być kopiowany, powielany, ponownie publikowany, przesyłany, publikowany, przesyłany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody cale-na-cm.pl.


ZNAKI TOWAROWE/PRAWA AUTORSKIE

Zawartość Witryny, w tym cały tekst i obrazy graficzne, jest chroniona prawami autorskimi cale-na-cm.pl i/lub innych osób. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są zastrzeżonymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy cale-na-cm.pl i/lub innych osób. Żadne treści zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego lub materiałów chronionych prawem autorskim wyświetlanych bez pisemnej zgody cale-na-cm.pl lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która może być właścicielem znaku towarowego lub materiał objęty prawami autorskimi.


OSTRZEŻENIE / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

cale-na-cm.pl dokłada wszelkich starań, aby umieszczać w Witrynie dokładne i aktualne informacje, jednakże cale-na-cm.pl nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. cale-na-cm.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Witryny.

Niektóre witryny, do których prowadzą linki, nie są kontrolowane przez cale-na-cm.pl, a cale-na-cm.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn stron trzecich, do których prowadzą linki, ani za żadne inne linki zawarte w takich witrynach stron trzecich. cale-na-cm.pl udostępnia linki wyłącznie dla wygody użytkownika, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez cale-na-cm.pl witryny ani jej zawartości.

MATERIAŁY NA WITRYNIE LUB DOSTĘPNE Z WITRYNY SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. W PEŁNI DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, cale-na-cm.pl ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZENIA. cale-na-cm.pl NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W STRONIE BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE WITRYNA LUB SERWERY, KTÓRE STRONY UDOSTĘPNIAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW . cale-na-cm.pl NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA ANI WYNIKÓW WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH.

Korzystając z Witryny, zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i bronić cale-na-cm.pl przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, zobowiązaniami oraz wszelkimi kosztami i wydatkami obrony, w tym między innymi „limitem, kosztami adwokackimi” opłaty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z roszczenia strony trzeciej w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny z naruszeniem niniejszej Umowy.

Zaleca się, aby użytkownicy wszelkich produktów lub usług recenzowanych na stronie cale-na-cm.pl dochowali należytej staranności przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wszystkie dostarczone informacje, produkty i usługi powinny zostać niezależnie zweryfikowane przez Twoich wykwalifikowanych specjalistów. Wszystkie informacje, produkty i usługi zawarte na tej stronie internetowej należy dokładnie rozważyć i ocenić przed podjęciem decyzji biznesowej, czy na nich polegać. Wszystkie ujawnienia i zastrzeżenia dokonane tutaj lub na tej stronie internetowej mają również zastosowanie do wszelkich ofert, nagród lub zachęt, które mogą być przedstawiane, wyświetlane, pokazywane lub oferowane.

Zgadzasz się, że cale-na-cm.pl nie ponosi odpowiedzialności za sukces lub niepowodzenie Twoich decyzji biznesowych dotyczących informacji prezentowanych na tej stronie internetowej lub jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych lub udostępnianych za pośrednictwem tej witryny.

Informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i inne materiały dostępne w witrynie cale-na-cm.pl lub za jej pośrednictwem mogą być niekompletne i mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a także mogą być od czasu do czasu zmieniane lub usuwane.

Porady, informacje, produkty, usługi lub inne materiały otrzymane za pośrednictwem cale-na-cm.pl nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji osobistych, medycznych, prawnych, biznesowych, finansowych ani innych i nie mają na celu zastąpienia porady odpowiednich i wykwalifikowanych specjalistów.

Przyjmujesz do wiadomości, że powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą, aby uzyskać konkretną poradę dostosowaną do Twojej osobistej sytuacji i okoliczności.


INNE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy cale-na-cm.pl a użytkownikami Witryny w odniesieniu do jej przedmiotu. Żadne opóźnienie lub niepowodzenie cale-na-cm.pl w podjęciu działań w ramach niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy ani przyznanych w niej praw, chyba że `$ tou_content_sitename wyraźnie zrzeknie się tego na piśmie. Żadne pojedyncze zrzeczenie się nie będzie stanowić dalszego lub dalszego zrzeczenia się.

cale-na-cm.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania materiałów z Witryny w dowolnym momencie i może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić warunki niniejszej Umowy poprzez aktualizację tego wpisu. Użytkownicy są związani każdą taką zmianą i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami niniejszej Umowy.